|
Załóż konto
Dream ON
Czego szukasz?
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DREAM-ON


§ 1 Wstęp

1. Sklep internetowy Dream ON dostępny pod adresem: www.dream-on.pl prowadzony jest przez ERESIT Rafał Ślusarczyk, mająca swoją siedzibę w Sanoku pod adresem ul. Sosnowa 51, 38-500 Sanok, zarejestrowanym w CEiDG pod numerem NIP 6871939350, posiadający numer REGON 362291273.

2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym: ul. Kasprzaka 7/28, 01-211 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  kontakt.dreamon@gmail.com.§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosuje się następujące definicje:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie;

2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego oraz Klient będący osobą fizyczną dokonujący w sklepie zakupów związanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, lecz nie posiadających dla Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;

4. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (ciąg znaków identyfikujących Klienta spośród pozostałych klientów) i hasła (ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta w Sklepie);

5. Kurier/Paczkomat – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty;

6. Produkt – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie;

7. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Dream-ON;

8. Sklep - platforma e-commerce Dream-ON za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną;

9. Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu, będący jednocześnie administratorem strony internetowej Sklepu;

10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z ramach Sklepu;

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.;

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta - Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki użytkowników korzystających z niego.

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu;

b) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu;

c) zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem: www.dream-on.pl 

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Rejestracja Konta Klienta oraz złożenie Zamówienia przez Klienta wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.

5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nieużywane oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

7. Utrwalenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres poczty specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu

1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto Klienta lub bez rejestracji Konta Klienta. 

2. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta Klienta powinna kliknąć w przycisk „Zaloguj się” w górnej części strony internetowej www.dream-on.pl a następnie “Nie masz konta? Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

3. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło.

4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.

5. Kliknięcie przycisku „Załóż konto” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

6. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta. 

7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu siódmego niniejszego paragrafu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Sprzedawcy. 

8. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia.

9. Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, dodawania produktów do Ulubionych, podglądu historii zamówień.

10. W ramach składania Zamówień Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.


11. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe, oraz przyjmuję do wiadomości, że Sprzedawca nie weryfikuje ich prawdziwości i poprawności.§ 5 Składanie oraz realizacja zamówień

1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po założeniu Konta Klienta albo bez jego zakładania.

2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.

3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz w zakresu wybranych Produktów.

4. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:

a) przedmiotu Zamówienia; 

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych;

c) wybranej metody płatności;

d) sposobu i adresu dostawy Produktów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz Polityką Prywatności oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu oraz oznacza zobowiązanie do zakupu wybranych Produktów.

6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 


§ 6 Ceny

1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu podano w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT w ustawowej wysokości. Wiążąca dla stron umowy jest cena ujawniona przy Produkcie w chwili złożenia Zamówienia. Cena Produktu nie zawiera ceny za dostawę, która prezentowana jest osobno.

2. Promocje organizowane przez Sklep nie podlegają łączeniu. Na towary objęte promocją nie obowiązują rabaty z innego tytułu, chyba że w warunkach promocji zaznaczone zostało inaczej.

3. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Produktów.


§ 7 Dostawa oraz formy płatności

1. Asortyment prezentowany w Sklepie nie określa stanu magazynowego Sklepu, w związku z czym termin realizacji zamówienia może być różny dla poszczególnych Produktów. Termin realizacji zamówienia dla poszczególnego Produktu znajduje się w opisie Produktu, natomiast termin realizacji Zamówienia dla wszystkich zamawianych Produktów prezentowany jest w podsumowaniu Zamówienia.

2. Realizacja Zamówienia oraz bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się, w zależności od wybranego sposobu zapłaty, od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty wartości zamówienia lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych. 

3. Dostawa odbywa się wyłącznie za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie lub pocztowe. Produkt dostarcza się pod adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.

4. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający zgodnie z prezentowanym w Sklepie cennikiem usług kurierskich/pocztowych, z wyjątkiem ogłoszonych przez Sprzedawcy akcji promocyjnych obejmujących tę usługę. Koszty dostawy uwidocznione są przy opisie Produktu oraz zostaną zaprezentowane w podsumowaniu Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów w znacznej ilości lub ze względu na właściwości zamówionego towaru, dostawa może odbyć się w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail  z Zamawiającym.

6. Przed odebraniem przesyłki, w obecności Kuriera należy sprawdzić stan opakowania oraz zamówionego Produktu. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub próby otwarcia zalecamy odmowę Kurierowi jej przyjęcia, i stwierdzenia tych czynności sporządzeniem stosownego protokołu lub zgłoszenie uwag w aplikacji Paczkomatowej. Powyższe pozwoli na usprawnienie procedury reklamacji przesyłki uszkodzonej w transporcie przez Kuriera/Paczkomat.

7. Sprzedawca oferuje następujące metody płatności za zamówione Produkty za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24:  

a. płatność przez kartą Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard Electronic lub MasterCard, 

b. płatność przelewem online, 

c. płatność poprzez system Blik, Google Pay, Apple Pay. 

7. Cenę za zamówione Produkty wraz z opłatą za dostawę należy zapłacić niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

8. Termin realizacji zamówienie może ulec wydłużeniu w związku z zaistnieniem siły wyższej lub w związku z wadliwą realizacją usługi dostawy przez wybranego Kuriera/Paczkomat. W przypadku opóźnień lub problemów z dostawą, Sklep postara się jak najszybciej poinformować Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

9. Do Zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę dokumentu sprzedażowego w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.


§ 8 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów.

2. Konsument może poinformować Sprzedawcę o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy elektronicznie, przesyłając właściwe oświadczenie na adres kontakt.dreamon@gmail.com

3. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres: Kasprzaka 7/28, 01-211 Warszawa

6. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy (koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


§ 10 Reklamacje dotyczące usług i Produktów

1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać elektronicznie poprzez przesłanie zdjęć produktu, przedstawiających wadę wraz z opisem wady i informacją o numerze zamówienia bądź faktury na adres: kontakt.dreamon@gmail.com. Po otrzymaniu informacji zwrotnej należy odesłać produkt na adres: Kasprzaka 7/28, 01-211 Warszawa. 

4. Do reklamowanego Produktu prosimy dołączyć dowód zakupu oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach rękojmi. 

5. Zapłacona kwota, w razie wady produktu, o ile ta zostanie stwierdzona, zostanie zwrócona w całości, łącznie z kosztami dostawy wysłania produktu i kosztem wysyłki tego produktu do Sprzedawcy. Zwrotu zostanie dokonany, używając tego samego sposobu płatności, który Klient wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu środków i ile jest to możliwe technicznie, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.

6. Reklamacje dotyczące świadczenia innych usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, niż związanych z dostarczeniem wadliwych Produktów, można składać elektronicznie na adres Sprzedawcy: kontakt.dreamon@gmail.com

7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.


§ 11 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych: 

a) przeglądarka Microsoft Edge w wersji 104.1293.70 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies, lub 

b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub 

c) przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, 

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1280×720 pikseli.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;

e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. 

5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać za pomocą podanych na stronie danych kontaktowych. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

6. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

§12 Prawa autorskie i własnościowe

1. Prawa autorskie do wszystkich zawartych lub wyświetlanych w Sklepie treści, w tym, między innymi, tekstu, grafik, zdjęć, obrazów, obrazów ruchomych, plików dźwiękowych i ilustracji chronionych prawem własności intelektualnej należą do Sprzedawcy.

2. Zabronione jest modyfikowanie wszelkich materiałów, a także kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, wykonywanie, odtwarzanie, publikowanie, licencjonowanie, wykorzystywanie do tworzenia prac pochodnych, przekazywanie bądź sprzedawanie jakichkolwiek informacji lub treści dostępnych w Sklepie.

3. Wykorzystywanie wszelkich materiałów chronionych prawami autorskimi wymaga uzyskania uprzedniej zgody, z wyjątkiem przypadków, w których jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa autorskiego. Dla potrzeb niniejszych Warunków korzystania wykorzystywanie wszelkich takich materiałów w jakiejkolwiek innej aplikacji mobilnej, witrynie internetowej lub usłudze internetowej jest zakazane.§ 13 Postanowienia szczególne dotyczące umów zawieranych z podmiotami nie będącymi konsumentami

1. Niniejszy paragraf Regulaminu zawiera postanowienia szczególne mające zastosowanie wyłącznie do Umowy Sprzedaży, której stroną jest Klient nie będący Konsumentem.

2. W przypadku Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym Konsumentem, Sprzedawcy przysługuje jednostronne prawo do odstąpienia od tej Umowy Sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dozwolonym prawem, wyłączone zostają wszelkie roszczenia Klienta nie będącego Konsumentem w stosunku do Sprzedawcy z tytułu odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

3. Do Umów Sprzedaży wskazanych w ust. 1 powyżej nie mają zastosowania przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Ponadto, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, wobec Klienta nie będącego Konsumentem wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy za Produkt z tytułu rękojmi.

4. Postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów nie będących Konsumentami mogą zostać zmienione w każdym czasie, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Ewentualne spory związane z Umową Sprzedaży oraz wynikającymi z niej stosunkami prawnymi pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaną poddane rozpoznaniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.


§ 14 Dane osobowe


1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta Użytkownika oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w  „Polityce Prywatności ” dostępnej na stronie Sklepu.


§ 15 Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w sposób polubowny. W sytuacji, gdy osiągnięcie porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na drodze polubownego rozstrzygnięcia sporu nie będzie możliwe, sprawę rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Sprzedawca może wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia takich zmian Sprzedawca powiadomi o nich Użytkownika co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie poprzez zamieszczenie informacji w Sklepie.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 13.07.2023 r.