|
Załóż konto
Dream ON
Czego szukasz?
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

Polityka Prywatności

 

W serwisie www.dream-on.pl dbamy o ochronę prywatności Użytkowników. Niniejsza polityka prywatności zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie.

 

Ilekroć w polityce prywatności jest mowa o: 

  • danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; 
  • Usługodawcy, Administratorze lub równoważnie „nas” – należy przez to rozumieć ERESIT Rafał Ślusarczyk, mająca swoją siedzibę w Sanoku pod adresem ul. Sosnowa 51, 38-500 Sanok, zarejestrowanym w CEiDG pod numerem NIP 6871939350, posiadający numer REGON 362291273, adres e-mail: kontakt@dream-on.pl;
  • Koncie – należy przez to rozumieć konto w serwisie www.deamon.pl, prowadzone dla Użytkownika przez Sklep pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika
  • Polityce - niniejszy dokument Polityki Prywatności;
  • Serwisie – należy przez to rozumieć serwis WWW dostępny pod adresem www.dream-on.pl; 
  • Sklep - platforma e-commerce Dream-ON za pomocą której Usługodawca, na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną;
  • Użytkowniku lub Kliencie– należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Serwis. 
  • RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych

 

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług.

 

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu jest ERESIT Rafał Ślusarczyk, mająca swoją siedzibę w Sanoku pod adresem ul. Sosnowa 51, 38-500 Sanok, zarejestrowanym w CEiDG pod numerem NIP 6871939350, posiadający numer REGON 362291273, adres e-mail: kontakt@dream-on.pl;

 

3. Administrator zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze Sklepu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym podanie niektórych danych jest niezbędne dla założenia konta lub skorzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu.

4. 4. Informacje o Kliencie Administrator otrzymuje także od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Klientowi dokonanie płatności online za usługi lub towary kupione od Administratora (informacja o statusie płatności za usługę).

Cele przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

a) świadczenia usług

Administrator przetwarza dane osobowe w celu dostarczania treści oraz usług Klientom, w tym informowania o dostępnych treściach i usługach Sklepu.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO (akceptacja regulaminu Sklepu).

b) kontakt elektroniczny lub pocztowy (np. w wypadku reklamacji)

Administrator wysyła wiadomości z informacjami dotyczącymi Sklepu.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Klienta na otrzymywanie korespondencji od Administratora).

c) realizacja obowiązków prawno-skarbowych Administratora

Administrator przetwarza dane, jeśli jest to konieczne dla zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych Administratora)

d) zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Sklepu

Administrator przetwarza dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Sklepie oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. zapewnienie działania Sklepu oraz wysokiej jakości usług).

e) realizacja umowy sprzedaży

Dane osobowe przekazane Administratorowi podczas rejestracji konta zakupowego w sklepie internetowym będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym, którego właścicielem jest Administrator oraz ewentualnego kontaktu dotyczącego złożonego zamówienia, czyli w celu realizacji umowy sprzedaży (zakupu).

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO. (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Udostępnianie danych

1. Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów Sklepu lub praw innych Klientów, a także na żądanie Klientów lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Administratora.

2. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane w celu wykonania umowy, realizacji usługi, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, takim podmiotom jak na przykład dostawcy usług: IT, marketingowych, analitycznych; kurierom, pośrednikom płatności etc. Podmioty te mogą przetwarzać dane zgodnie z zaleceniami Administratora, w celu i zakresie przez niego wskazanym.

Międzynarodowe Transfery Danych

1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla Administratora lub dla jednego z jego podwykonawców. W takim przypadku Administrator zapewnia respektowanie prawo do prywatności.

2. W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w zależności od okoliczności danego przypadku będzie odbywał się na zasadach określonych w art. 44 – 49 RODO tj. w szczególności na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej należyty stopień ochrony danych w państwie trzecim, wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

3. W celu uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego należy skontaktować się z Administratorem.

 

Uprawnienia Klienta

1. Klientowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ramach Sklepu:

a) prawo dostępu do danych osobowych

Na wniosek Klienta Administrator potwierdzi, jakie dane osobowe Klienta przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Klient ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał Administratorowi poprzez konto Klienta w Sklepie.

b) prawo do sprostowania danych osobowych

W przypadku, w którym dane osobowe Klienta są nieprawidłowe lub niekompletne, Klient może żądać od Administratora ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Klient ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto Klienta w Sklepie.

c) prawo do wycofania zgody

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Klient ma prawo jej wycofania w dowolnym momencie.

d) prawo do usunięcia danych osobowych

W pewnych sytuacjach Klient może domagać się od Administratora usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez Administratora).

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Klient może żądać od Administratora czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Klient może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania Administrator nadal będzie uprawniony do przechowywania danych osobowych.

f) prawo żądania przeniesienia danych osobowych

W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Klient ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Klient może wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją szczególną sytuację) lub wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego.

2.   Jeśli wystąpią okoliczności, w których nie będzie mógł zrealizować jednego z ww. wniosków, Klient zostanie o tym poinformowany w odpowiedzi na wniosek.

3.   W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych

1.   Administrator przechowuje dane osobowe Klientów jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.

2.   Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Administratora roszczeń w stosunku do Klientów.

3.   Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

4. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na usunięcie swojego konta, dane osobowe związane z tym kontem zostaną usunięte z systemu, z zastrzeżeniem przepisów prawa dotyczących przechowywania danych.

 

Pliki cookies

1. Administrator stosuje Pliki cookie, które zawierają:

⎯ nazwę serwera, z którego Plik cookie został wysłany;

⎯ okres istnienia Pliku cookie;

⎯ wartość Pliku cookie

2. Administrator używa Plików cookie, w następujących celach:

⎯ pomoc dla Klientów dla skutecznego poruszania się po Sklepu;

⎯ wykonywania różnych funkcji, w tym analizę ruchu w Sklepu, udoskonalenie Sklepu

- zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu

⎯ rozpoznawania Klienta przy następnym logowaniu

3. Sklep korzystają z kilku rodzajów Plików cookie, w tym:

a. sesyjnych Plików cookie

Sesyjne Pliki cookie są tworzone tymczasowo w podfolderze przeglądarki podczas odwiedzania strony internetowej i są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej.

b. trwałych Plików cookie

W przeciwieństwie do sesyjnych Plików cookie, trwałe Pliki cookie są ponownie aktywowane po powrocie na tę samą stronę internetową i pozostają w podfolderze przeglądarki do momentu ich wygaśnięcia (zwykle po 12 miesiącach).

c. bezpiecznych Plików cookie:

Bezpieczne Pliki cookie to rodzaj Pliku cookie, który jest przesyłany za pośrednictwem szyfrowanego połączenia HTTP. Podczas ustawiania Pliku cookie atrybut Secure instruuje przeglądarkę, że Plik cookie powinien być zwracany do Sklepu tylko za pośrednictwem połączeń szyfrowanych.

4. Klient może wyrazić zgodę lub sprzeciw co do przetwarzanie Plików cookie poprzez:

a. skorzystanie z "Ustawienia cookies"

Klient może zezwolić i dezaktywować Pliki cookie lub zarządzać sposobem w jaki Administrator może gromadzić lub wykorzystywać dane Klienta za pośrednictwem centrum preferencji Plików cookie Sklepu dostępnego za pomocą przycisku "Ustawienia cookies" w stopce przeglądanej Sklepu. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich Plików cookie może sprawić, że niektóre funkcjonalności Sklepu będą niedostępne dla Klienta lub mogą wpłynąć negatywnie na wydajność, efektywność lub dostosowanie Usług.

5. Jeśli Klient nie odmówi lub nie wyłączy Plików cookie, korzystając z wyżej wskazanych możliwości, wyraźnie wyraża tym samym zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych przez Administratora.

Środki zabezpieczające dane

Dane przekazywane przez Klientów przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Administrator zabezpiecza dane Klientów przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

Postanowienia końcowe

1.   Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2.   Pytania i uwagi odnośnie Polityki prywatności należy kierować drogą za pomocą podanych na stronie danych kontaktowych.

3.   Data wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności: 13.07.2023r